Raporty bieżące

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 2/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku oraz nr 2/2018K z dnia 18 kwietnia 2018

Kerdos Group S.A. w upadłości _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 38/2017 z dnia 04.09.2017r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 40/2017 z dnia 07.09.2017r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 2/2018 z dnia 06.02.2018 roku, z uwagi na informacje uzyskane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych i przekazane do Emitenta w dniu 18 kwietnia 2018 roku, podaje do publicznej wiadomości, iż pozyskał informację o nadaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie klauzuli prawomocności postanowieniu w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta. Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 18.10.2017 r., a nie z dniem 24.01.2018r. jak podano w bieżącym raporcie ESPI nr 2/2018 z dnia 06.02.2018 roku oraz ESPI nr 2/2018K z dnia 18.04.2018 roku.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta

Kerdos Group S.A. w upadłości _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 38/2017 z dnia 04.09.2017r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 40/2017 z dnia 07.09.2017r. , podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 06.02.2018r. pozyskał informację o nadaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie klauzuli prawomocności postanowieniu w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta. Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 24.01.2018r.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta

Kerdos Group S.A. w upadłości _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 38/2017 z dnia 04.09.2017r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 40/2017 z dnia 07.09.2017r. , podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 06.02.2018r. pozyskał informację o nadaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie klauzuli prawomocności postanowieniu w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta. Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 24.01.2018r.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] _Rozporządzenie_, Syndyk Kerdos Group S.A. w upadłości _Emitent, Spółka_ podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w 2018 roku.
I. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2018 roku: 25 maja 2018 r.
- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2018 roku: 23 listopada 2018 r.
II. Raport półroczny:
- skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2018 roku: 27 września 2018 r.
III. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok: 27 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:
- na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r.
- na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.
- na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał 2017 roku zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.
- na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym za ten okres zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Kerdos Group S.A. _"Emitent"_ podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze 2017 roku. Raport ten zostanie opublikowany w dniu 2 października 2017 roku. Raport okresowy za I półrocze 2017 roku, po zmianie pierwotnego terminu w raporcie bieżącym nr 41/2017, miał zostać opublikowany w dniu 29 września 2017 roku.

Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm._

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Wybór biegłego rewidenta

Kerdos Group S.A. w upadłości _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta za okres 01.01.2017- 30.06.2017 r.

Wybranym podmiotem jest AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów z siedzibą w Krakowie 30-218, ul. Królowej Jadwigi 246, wpisanym na listę̨ podmiotów uprawnionych do badań prowadzoną przez KIBR pod numerem 4037.
Spółka korzystała z usług ww. biegłego rewidenta w zakresie przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta za okres 01.01.2016- 30.06.2016 r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Kerdos Group S.A. _"Emitent"_ zawiadamia o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze 2017 roku. Raport ten zostanie opublikowany w dniu 29 września 2017 roku. Pierwotnym terminem publikacji, podanym przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 01/2017, był dzień 15 września 2017 roku.

Podstawa prawna: §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm._

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta

Kerdos Group S.A. _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 38/2017, podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 07.09.2017r. doręczone zostało postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie _"Sąd"_ w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta. Sąd postanowił m.in.:
1_ Ogłosić upadłość "Kerdos Group" S.A. z siedzibą w Warszawie,
2_ Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3_ Wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego _numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 443_

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Otrzymanie postanowienia oddalającego zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2017 oraz 39/2017 Zarządca Kerdos Group SA w restrukturyzacji _dalej "Emitent"_, informuje, iż otrzymał dzisiaj postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie _"Sąd"_ w sprawie oddalenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.
Sąd w uzasadnieniu wyraził stanowisko, iż całokształt okoliczności prowadzi do konkluzji braku realnych możliwości przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań. Sąd stwierdził, iż skarżący nie wykazał tej okoliczności, choć to na nim w sytuacji zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego spoczywał obowiązek obalenia domniemania utraty przez dłużnika zdolności do zaspokajania zobowiązań.
Emitent do tej pory nie otrzymał postanowienia w sprawie otwarcia postępowania upadłościowego.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Ogłoszenie upadłości Emitenta

Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji _dalej "Emitent"_ podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informację o ogłoszeniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie upadłości Emitenta. Dalsze informacje będą mogły zostać udostępnione po otrzymaniu ww. postanowienia.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Złożenie do Sądu Rejestrowego wniosku o scalenie akcji Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 oraz 33/2017 Emitent informuje, iż po skompletowaniu dokumentacji wniosek o rejestrację scalenia akcji został w dniu dzisiejszym złożony we właściwym miejscowo Sądzie Rejonowym.

Jednocześnie Emitent zwraca się również do Akcjonariuszy z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych, tak aby posiadana liczba akcji Spółki w dniu scalenia, stanowiła krotność liczby czterdzieści. Celem powyższego jest zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji Emitenta, z uwagi na ograniczoną ilość akcji, które zostaną przyznane Akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Korekta raportu okresowego - Skonsolidowanego Raportu Rocznego Kerdos Group S.A. za 2016 rok

Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji _"Spółka", "Emitent"_ w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego - Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2016 r. Przedmiot i charakter dokonanej korekty:

1. Sprawozdanie skonsolidowane GK Kerdos Group SA - korekta dotyczy:
• ujawnienie zgodnie z par. 39 lit a_ MSSF 7 "Instrumenty finansowe" analizy wymagalności zobowiązań finansowych niebędących instrumentami pochodnymi, z uwzględnieniem także zobowiązań innych niż zobowiązania tytułu wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek - z uwzględnieniem par B11 MSSF 7 dotyczących ustalenia odpowiedniej ilości przedziałów czasowych,
• ujawnienie, zgodnie z par 39 lit c_ MSSF 7 opisu sposobu zarządzania ryzykiem płynności, z uwzględnieniem par 32A MSSF 7 dotyczącego uzupełniania informacji ilościowych informacjami jakościowymi
• ujawnienie, zgodnie z par B11E w zw. z par 39 lit c_ MSSF 7 analizy terminów zapadalności aktywów finansowych utrzymywanych dla celów zarządzania ryzykiem płynności
• ujawnienie informacji na temat ryzyka kredytowego zgodnie z par 36 lit c_ oraz par 37 MSSF 7 wymagających zamieszczenia w sprawozdaniach finansowych informacji na temat aktywów finansowych, które nie są nia przeterminowane, ani w przypadku których nie stwierdzono utraty wartości oraz odpowiednio ujawnienia analizy wiekowej przeterminowanych aktywów finansowych, w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości oraz analizy składników aktywów finansowych, w przypadku których indywidualnie wykazano utratę wartości,
• prezentacja i oznaczenie sumy cząstkowej w rachunku zysków lub strat zgodnie z par. 85 A lit. b_ MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych" w sposób, który sprawia, że pozycje z których składa się suma cząstkowa, są jasne i zrozumiałe
2. Sprawozdanie z działalności: dodano informację o zasadach ładu korporacyjnego

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kerdos_Group_Skonsolidowany_Raport_Roczny_2016.pdf
Kerdos_Group_Sprawozdanie_Zarzadu_2016_-_korekta_z_ladem_korporacyjnym.pdf

Korekta raportu okresowego - Jednostkowgo Raportu Rocznego Kerdos Group S.A. za 2016 rok

Zarządca Kerdos Group S.A. _"Spółka", "Emitent"_ w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego - Jednostkowego Raportu Rocznego za 2016 r.
Przedmiot i charakter dokonanej korekty:
1. Sprawozdanie Finansowe: Korekta dotyczy omyłki pisarskiej w tabeli RZIS "koszty sprzedanych produktów za okres 01.01.2016-31.12.2016r." była kwota 11 053tys.zł, powinna być 0
2. Sprawozdanie z działalności - dodano informacje o zasadach ładu korporacyjnego.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kerdos_Group_Raport_roczny_2016-Korekta.pdf
Kerdos_Group_Sprawozdanie_Zarzadu_2016_-_korekta_z_ladem_korporacyjnym.pdf

Zmiana składu organów spółek zależnych

Kerdos Group S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku Pan Romuald Kalyciok, Członek Zarządu Spółki zależnej Emitenta Dayli Polska Sp. z o. o. _"Dayli"_ złożył rezygnację z pełnienia funkcji z dniem 30 czerwca 2017 roku. W uzasadnieniu rezygnacji wskazane zostało, iż postępowanie sanacyjne, które z dniem dzisiejszym zostało prawomocnie umorzone nie przyniosło żadnej poprawy w finansach tej Spółki. Wręcz przeciwnie, spotęgowało jej regres finansowy do tego stopnia, że nie jest możliwe uzdrowienie jej działalności. Ponadto wskazano na trudność w pogodzeniu pełnienia funkcji Członka Zarządu Dayli Polska sp. z o.o. oraz funkcji Prezesa Zarządu w innych spółkach.
Pan Romuald Kalyciok był Członkiem Zarządu Dayli od dnia 4 grudnia 2015 roku.
Jednocześnie Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informację, że w spółce zależnej Mega Trade Dystrybucja Sp. z o. o. _"Mega Trade"_ pan Romuald Kalyciok, którego kadencja, jako Członka Zarządu upłynęła w dniu 30 czerwca 2017 roku, nie będzie ubiegał się o stanowisko Członka Zarządu na kolejną kadencję.
Pan Romuald Kalyciok był Członkiem Zarządu Mega Trade od dnia 21 grudnia 2015 roku.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Kerdos Group SA w restrukturyzacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 27/2017, Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _dalej "Emitent", "Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2017 roku podjęto uchwały numer 10 i 11 dotyczące scalenia akcji w stosunku 40:1. Podjęcie wyżej wymienionych uchwał upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności zmierzających bezpośrednio i pośrednio do scalenia akcji Emitenta – a w konsekwencji wyeliminowania przyczyn kwalifikowania Spółki na Liście Alertów.
Emitent będzie na bieżąco publikował raporty bieżące o kolejnych najważniejszych czynnościach podejmowanych w związku z realizacją procesu scalenia akcji Spółki.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kerdos Group S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku

Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 29 czerwca 2017 r. następujący akcjonariusze posiadali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5% głosów na tym Zgromadzeniu:

I_ Pan Romuald Kalyciok bezpośrednio oraz przez spółkę Polska Ekologia sp z o.o. z siedzibą w Raciborzu – 5.273.905 akcji i głosów, co stanowi:
1_ 9,00% udział w kapitale zakładowym Spółki i głosach ogółem
2_ 84,93% udział w reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Spółki i głosach ogółem
II_ Pan Marcin Bogdan – 934.800 akcji i głosów, co stanowi:
1_ 1,59% udział w kapitale zakładowym Spółki i głosach ogółem
2_ 15,05% udział w reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Spółki i głosach ogółem

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zmiana Statutu oraz tekst jednolity Statutu

Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 29 czerwca 2017 r. dokonano następującej zmiany Statutu:

-dotychczasowy §5 o brzmieniu:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58609786,00 _pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć_ złotych i dzieli się na 2 138 125 _dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć_ akcji serii A1 o numerach od 1 do 2138 125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2138 126 do 3538 125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3538 126 do 10614 375, 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10 614 376 do 21228750, 2.122.874 akcji serii E o numerach od 21228 751 do 23351 624, 16.000.000 akcji serii G o numerach od G 00 000 001 do G 16000 000, 3.930.000 akcji serii H o numerach od H 0 000 001 do H 3 930 000, 10.000.000 akcji serii I o numerach I 00 000 001 do I 10000 000, 5 328 162 akcji serii J o numerach J 0 000 001 do J 5 328 162.
2.Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00zł _jeden złoty_.

Otrzymuje następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 860 976,00 _pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć/100_ złotych i dzieli się na 1 465 244 _jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery_ akcji serii A.
2.Wartość nominalna każdej akcji wynosi 4,00 zł _cztery złote_.

Tekst jednolity zmienionego Statutu przekazuje się w załączeniu.

Inne uregulowania

Tekst_jednolity_statutu_Kerdos_20170629.pdf

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji na nową kadencję

Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 29 czerwca 2017r. podjęło uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na okres nowej 3-letniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Pan Zbigniew Sienkiewicz, Pani Joanna Sadowska, Pani Monika Czekała, Pani Bogumiła Górska, Pan Andrzej Piąty. Informacje dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zyciorysy_Czlonkow_Rady_Nadzorczej.pdf

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji w dniu 29 czerwca 2017 roku

Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji w dniu 29 czerwca 2017 roku.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Tresc_Uchwal_ZWZA_20170629.pdf

Otrzymanie postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 26/2017, Zarządca Kerdos Group SA w restrukturyzacji _dalej również: "Emitent", "Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości, iż otrzymał w dniu dzisiejszym postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych _dalej "Sąd"_ w przedmiocie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta Dayli Polska Sp. z o. o. _"Dayli"_.
W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, iż analizując sytuację majątkową Dayli, w oparciu o poczynione ustalenia faktyczne, Sąd doszedł do przekonania, że Dayli nie dysponuje de facto majątkiem koniecznym dla sfinansowania kosztów postępowania upadłościowego o których mowa w art. 230 ust. 1 Prawa Upadłościowego, a które wstępnie zostały oszacowane na kwotę przekraczającą 2mln.złotych. Zgodnie z dokonaną szacunkową wyceną, łączna wartość majątku Dayli na dzień złożenia sprawozdania _15 maja 2017r._ wynosiła 1.572.646,55zł, i co więcej do tej wstępnej wyceny należy podchodzić z dużą ostrożnością, licząc się chociażby w przypadku środków trwałych z redukcją wysokości zakładanej kwoty o 50%. Dodatkowo Dayli nie dysponuje w istocie w istocie żadnymi środkami pieniężnymi, które pozwoliłyby pokryć nawet te pierwsze znaczne koszty, procesu upadłościowego.
Sąd doszedł również do wniosku, iż zgromadzony w sprawie materiał nie daje podstawy do rozwiązania dłużnika bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Aby można było rozwiązać podmiot bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego musi zachodzić jednoczesność braku prowadzenia działalności gospodarczej oraz brak zbywalnego majątku spółki dłużnika. Skoro z ustalonego przez Sąd stanu faktycznego wynika, że działalność gospodarcza dłużnika została wygaszona, ale dłużnik jest w posiadaniu zbywalnego majątku, w tym rzeczowego, to w niniejszej sprawie jest wykluczona możliwość rozwiązania Dayli bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 25d ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

"KERDOS GROUP" S.A. w restrukturyzacji
ul. Orzycka 6 lok 1b
02-695 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 574 660 467
sekretariat@kerdosgroup.com