KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 2/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku oraz nr 2/2018K z dnia 18 kwietnia 2018

Kerdos Group S.A. w upadłości _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 38/2017 z dnia 04.09.2017r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 40/2017 z dnia 07.09.2017r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 2/2018 z dnia 06.02.2018 roku, z uwagi na informacje uzyskane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych i przekazane do Emitenta w dniu 18 kwietnia 2018 roku, podaje do publicznej wiadomości, iż pozyskał informację o nadaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie klauzuli prawomocności postanowieniu w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta. Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 18.10.2017 r., a nie z dniem 24.01.2018r. jak podano w bieżącym raporcie ESPI nr 2/2018 z dnia 06.02.2018 roku oraz ESPI nr 2/2018K z dnia 18.04.2018 roku.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

"KERDOS GROUP" S.A. w restrukturyzacji
ul. Orzycka 6 lok 1b
02-695 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 574 660 467
sekretariat@kerdosgroup.com