Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] _Rozporządzenie_, Syndyk Kerdos Group S.A. w upadłości _Emitent, Spółka_ podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych przez Spółkę w 2018 roku.
I. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2018 roku: 25 maja 2018 r.
- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2018 roku: 23 listopada 2018 r.
II. Raport półroczny:
- skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2018 roku: 27 września 2018 r.
III. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok: 27 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:
- na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent podjął decyzję o rezygnacji z publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r.
- na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.
- na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał 2017 roku zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.
- na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym za ten okres zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

"KERDOS GROUP" S.A. w restrukturyzacji
ul. Orzycka 6 lok 1b
02-695 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 574 660 467
sekretariat@kerdosgroup.com