Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta

Kerdos Group S.A. _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 38/2017, podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 07.09.2017r. doręczone zostało postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie _"Sąd"_ w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta. Sąd postanowił m.in.:
1_ Ogłosić upadłość "Kerdos Group" S.A. z siedzibą w Warszawie,
2_ Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3_ Wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego _numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 443_

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

"KERDOS GROUP" S.A. w restrukturyzacji
ul. Orzycka 6 lok 1b
02-695 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 574 660 467
sekretariat@kerdosgroup.com