Korekta raportu okresowego - Skonsolidowanego Raportu Rocznego Kerdos Group S.A. za 2016 rok

Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji _"Spółka", "Emitent"_ w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego - Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2016 r. Przedmiot i charakter dokonanej korekty:

1. Sprawozdanie skonsolidowane GK Kerdos Group SA - korekta dotyczy:
• ujawnienie zgodnie z par. 39 lit a_ MSSF 7 "Instrumenty finansowe" analizy wymagalności zobowiązań finansowych niebędących instrumentami pochodnymi, z uwzględnieniem także zobowiązań innych niż zobowiązania tytułu wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek - z uwzględnieniem par B11 MSSF 7 dotyczących ustalenia odpowiedniej ilości przedziałów czasowych,
• ujawnienie, zgodnie z par 39 lit c_ MSSF 7 opisu sposobu zarządzania ryzykiem płynności, z uwzględnieniem par 32A MSSF 7 dotyczącego uzupełniania informacji ilościowych informacjami jakościowymi
• ujawnienie, zgodnie z par B11E w zw. z par 39 lit c_ MSSF 7 analizy terminów zapadalności aktywów finansowych utrzymywanych dla celów zarządzania ryzykiem płynności
• ujawnienie informacji na temat ryzyka kredytowego zgodnie z par 36 lit c_ oraz par 37 MSSF 7 wymagających zamieszczenia w sprawozdaniach finansowych informacji na temat aktywów finansowych, które nie są nia przeterminowane, ani w przypadku których nie stwierdzono utraty wartości oraz odpowiednio ujawnienia analizy wiekowej przeterminowanych aktywów finansowych, w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości oraz analizy składników aktywów finansowych, w przypadku których indywidualnie wykazano utratę wartości,
• prezentacja i oznaczenie sumy cząstkowej w rachunku zysków lub strat zgodnie z par. 85 A lit. b_ MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych" w sposób, który sprawia, że pozycje z których składa się suma cząstkowa, są jasne i zrozumiałe
2. Sprawozdanie z działalności: dodano informację o zasadach ładu korporacyjnego

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kerdos_Group_Skonsolidowany_Raport_Roczny_2016.pdf
Kerdos_Group_Sprawozdanie_Zarzadu_2016_-_korekta_z_ladem_korporacyjnym.pdf

"KERDOS GROUP" S.A. w restrukturyzacji
ul. Orzycka 6 lok 1b
02-695 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 574 660 467
sekretariat@kerdosgroup.com