Korekta raportu okresowego - Jednostkowgo Raportu Rocznego Kerdos Group S.A. za 2016 rok

Zarządca Kerdos Group S.A. _"Spółka", "Emitent"_ w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego - Jednostkowego Raportu Rocznego za 2016 r.
Przedmiot i charakter dokonanej korekty:
1. Sprawozdanie Finansowe: Korekta dotyczy omyłki pisarskiej w tabeli RZIS "koszty sprzedanych produktów za okres 01.01.2016-31.12.2016r." była kwota 11 053tys.zł, powinna być 0
2. Sprawozdanie z działalności - dodano informacje o zasadach ładu korporacyjnego.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kerdos_Group_Raport_roczny_2016-Korekta.pdf
Kerdos_Group_Sprawozdanie_Zarzadu_2016_-_korekta_z_ladem_korporacyjnym.pdf

"KERDOS GROUP" S.A. w restrukturyzacji
ul. Orzycka 6 lok 1b
02-695 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 574 660 467
sekretariat@kerdosgroup.com